Oficiālais pārstāvis elfa
Официальный представитель elfa

PRIVĀTUMA UN DATU APSTRĀDES POLITIKA

PRIVĀTUMA POLITIKA
1. TERMINI

● 1.1. datu pārvaldība un tīmekļa lapas operators www.alfamebeles.lv (turpmāk datu pārvaldnieks) ir SIA „Elfa Mēbeles", PVN maksātāja kods LV40103736426, korespondences adrese- Tallinas iela 34- 1, Rīga, LV- 1001, LAtvija, e- pasta adrese- info@elfamebeles.lv

● 1.2. Pircējs- fiziska un juridiska persona, kas iegādājas preces interneta mājaslapā- www.alfamebeles.lv.

● 1.3. Personas datu apstrādes nosacījumi (turpmāk tekstā - Noteikumi), kas reglamentē datu vākšanas, apstrādes un aizsardzības principus un kurus Datu pārvaldnieks ievēro, apstrādājot Pircēja personas datus.

2. Vispārīgi noteikumi

● 2.1. Pircēja personas datu vākšanu, apstrādi un uzglabāšanu nosaka šī privātuma politika, Latvijas Republikas Personas datu aizsardzības likums un citi noteikumi.

● 2.2. Pircēja datus vāc skaidram un likumīgam nolūkam, apstrādā un glabā labticīgi un precīzi.

3. Pircēja personas datu apstrāde

● 3.1. Pircējs piekrīt, ka viņa personas dati, kurus viņš brīvprātīgi sniedza pasūtījuma iesniegšanas brīdī, tiks apstrādāti saskaņā ar šiem nosacījumiem.

● 3.2. Pircējam ir tiesības iepazīties ar viņa personas datiem un lūgt viņam labot nepilnīgos, neprecīzos personas datus, rakstot uz info@elfamebeles.lv vai zvanot pa tālruni +3 (712) -727-75-43. Šajā gadījumā Pārdevējs nekavējoties izpilda Pircēja pieprasījumu (3-4 dienu laikā).

● 3.3. Datu pārvaldnieks godina un respektē katru Pircēju, kas veic pirkumu, izmantojot tīmekļa vietni www.eggervirtuves.lv, tiesības uz konfidencialitāti. Datu pārvaldnieks, lai sagatavotu pasūtījumu produktam vai pakalpojumam, datu pārvaldnieks apkopo un izmanto Pircēja personas datus (vārds, vārds un uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese un cita informācija, kas sniegta pirkuma procesa laikā) vai arī izmanto datus lai būtu izpildīti citi aprunātie nosacījumi. Pasūtījuma veikšanas brīdī klients var ziņot par piekrišanu / nepiekrišanu par viņa personas datu izmantošanu tiešās tirdzniecības nolūkos. Viņš to dara, veicot atzīmi (es piekrītu, ka personas dati tiek izmantoti tiešās tirdzniecības nolūkos) vai arī neatzīmējot lodziņu vajadzīgajā laukā (nepiekrītu). Mēs nosūtām vēstules ar jaunumiem un ziņām uz Klienta norādīto e-pastu un sniedzam iespēju atteikties no šīm vēstulēm (ziņu vēstules beigās jūs varat izvēlēties "atteikties" - noklikšķinot uz šīs pogas, klients vairs nesaņems biļetenu).

● 3.4. Datu pārvaldnieks apņemas neizpaust Pircēja personas datus trešai personai, izņemot datu pārvaldnieka partnerus, kas piegādā preces vai sniedz citus pakalpojumus, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma izpildi. Citos gadījumos Pircēja personas datus var nodot trešajām personām tikai saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

● 3.5. Personas datus apstrādā, izmantojot uzticamus līdzekļus, kas aizsargā šos datus no nelikumīgas iznīcināšanas, izpaušanas vai citām nelikumīgām darbībām.

4. Izmaiņas noteikumos

● 4.1. Datu pārvaldniekam ir tiesības daļēji vai pilnībā mainīt Noteikumus, informējot par to mājas lapā www.alfamebeles.lv.

● 4.2. Regulas izmaiņas vai papildinājumi stājas spēkā no to publicēšanas brīža, t.i. no dienas, kad tos var atrast tīmekļa vietnē www.alfamebeles.lv.

● 4.3. Ja Pircējs nepiekrīt Noteikumu jaunajam izdevumam, viņš to var atteikt rakstiski.

● 4.4. Ja pēc Noteikumu izmaiņām un papildinājumiem Pircējs turpina izmantot vietnes pakalpojumus, tas nozīmē, ka Pircējs piekrīt jaunajām izmaiņām Noteikumos.

5. Informācijas nodrošināšana un nodošana

● 5.1. Visi pieteikumi, kas saistīti ar personas datu apstrādi, jānosūta datu pārvaldniekam pa e-pastu info@elfamebeles.lv vai pa pastu.

● 5.2. Datu pārvaldnieks sniedz atbildi tādā pašā veidā, kādā saņemts pieteikums vai sūdzība.

Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, zvaniet mums pa tālruni +3 (712) -727-75-43 vai rakstiet uz e-pastu info@elfamebeles.lv.

DATU APSTRĀDES POLITIKA
Personas datu apstrādes politika ir spēkā no 2018. gada 25. maija.

Šajā Personas datu apstrādes politikā, turpmāk tekstā - Politika, ir aprakstīta kārtība, kādā Alfa Furniture apstrādā personas datus.

Šī politika ir piemērojama, ja Klients izmanto, ir izmantojis vai ir izteicis vēlēšanos izmantot Alfa Furniture sniegtos pakalpojumus, vai ir citā veidā saistīts ar Alfa Furniture sniegtajiem pakalpojumiem, tai skaitā attiecībās ar Klientu, kas nodibinātas pirms šīs Politikas spēkā stāšanās.

Definīcijas

 • Klients ir jebkura fiziska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus Alfa Furniture sniegtos pakalpojumus vai ir jebkādā citā veidā saistīts ar tiem.

 • Personas dati ir jebkura ar Klientu tieši vai netieši saistīta informācija.

 • Apstrāde ir jebkura ar Personas datiem veikta darbība (tai skaitā vākšana, ierakstīšana, glabāšana, mainīšana, piekļuves došana, pieprasījumu veikšana, nodošana u.tml.).

 • Alfa Furniture ir Latvijā reģistrēts uzņēmums, kurš rīkojas Personas datu pārziņa statusā vienotās reģistrācijas Nr. 40103736426, juridiskā adrese Rīgā,Tallinas iela 34-1, Rīga, LV – 1001, Alfa Furniture kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: elfasales@gmail.com.

Vispārīgā informācija

 • Alfa Furniture ir veikusi nepieciešamos pasākumus, lai izpildītu regulas prasības, līdz ar to Jūsu personas dati tiek un tiks arī turpmāk apstrādāti saskaņā ar regulu, lai nodrošinātu Jums kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu.

 • Lai nodrošinātu personas datu aizsardzību, komunikācijā ar Klientiem personas identifikācija tiks veikta pēc zemāk norādītajiem kritērijiem:

KOMUNIKĀCIJAS VEIDS

Identificēšanas kritēriji

APKALPOŠANA PA TELEFONU

Pakalpojuma saņēmējs:

 • Tālruņa numurs

 • Vārds Uzvārds

 • Klienta ID numurs

 • Pakalpojuma sniegšanas adrese


ELEKTRONISKA APKALPOŠANA

Pakalpojuma saņēmējs:

 • Tālruņa numurs

 • Vārds Uzvārds

 • Klienta ID numurs

 • Pakalpojuma sniegšanas adreseKLIENTU APKALPOŠANA KLĀTIENĒ

 • Tālruņa numurs

 • Vārds Uzvārds

 • Klienta ID numurs

1. Personas datu apstrādes tiesiskie pamati

 • Alfa Furniture apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • līguma noslēgšana starp Klientu un Alfa Furniture, ka arī šī līguma izpildi;

 • normatīvo aktu izpilde un likumā noteikto pienākumu veikšana;

 • Alfa Furniture vai trešās personas likumīgu interešu aizstāvība, kurai tiek sniegti Personas dati un ja Klienta intereses nav svarīgākas;

 • saskaņā ar Klienta aktīvu piekrišanu;

2. Alfa Furniture likumīgās (leģitīmās) intereses un Personas datu apstrādes mērķi

 • veikt komercdarbību;

 • pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;

 • nodrošināt līguma saistību izpildi;

 • novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai (t.sk., veikt kredītriska novērtējumu pirms preču un pakalpojumu pārdošanas un līguma izpildes laikā);

 • pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;

 • garantijas saistību izpildei;

 • preču un pakalpojumu uzlabošanai, jaunu preču un pakalpojumu attīstībai;

 • pakalpojuma lietošanas veicināšanai;

 • pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;

 • klientu apkalpošanai;

 • iebildumu izskatīšanai un apstrādei;

 • klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;

 • norēķinu administrēšanai;

 • kredītspējas novērtēšanai, kredītu uzraudzībai;

 • parādu atgūšanai un piedziņai;

 • mājaslapu uzturēšanai un darbības uzlabošanai;

 • saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par preču pirkumu un pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot uz zvanu centriem, interneta mājas lapās un pašapkalpošanās vidē;

 • analizēt Alfa Furniture mājaslapu, interneta vietņu un mobilo lietojumu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;

 • veikt darbības Klientu noturēšanai;

 • segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;

 • izstrādāt un attīstīt preces un pakalpojumus;

 • reklamēt savas preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;

 • nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par precēm un pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;

 • nodrošināt elektronisko sakaru tīklu uzturēšanu un attīstību;

 • novērst krāpniecību;

 • statistikai un biznesa analīzei;

 • plānošanai un uzskaitei;

 • efektivitātes mērīšanai;

 • atskaišu sagatavošanai;

 • klientu aptauju veikšanai;

 • nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;

 • nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;

 • pakalpojumu sniegšanas un preču pārdošanas, un piegādes efektivitāti;

 • nodrošināt pakalpojumu sniegšanas, preču pārdošanas, un piegādes efektivitāti

 • administrēt maksājumus;

 • administrēt neveiktus maksājumus;

 • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;

 • informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;

 • citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Alfa Furniture.

3. Personas datu apstrādes principi

 • Personas dati tiek godīgi un likumīgi apstrādāti;

 • Personas datu apstrāde tiek veikta konkrētiem mērķiem un tikai saskaņā ar tiem

 • Dati ir adekvāti (ne pārmērīgi), atbilstoši un tādā apjomā, kāds nepieciešams datu vākšanai un turpmākai apstrādei;

 • Dati ir precīzi, un, ja tas nepieciešams personas datu apstrādei, pastāvīgi tiek atjaunināti. Dati, kuri ir neprecīzi vai nepilnīgi, tiek izlaboti, papildināti, izdzēsti vai to apstrāde tiek izbeigta;

 • Dati netiek glabāti ilgāk nekā nepieciešams;

 • Dati tiek apstrādāti saskaņā ar Klienta tiesībām;

 • Dati ir drošībā;

 • Dati netiek pārsūtīti uz citām organizācijām, iestādēm bez drošas adekvātas aizsardzības

 • personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likumā un citos tiesību aktos noteiktām personas datu apstrādes prasībām.

4. Personas datu kategorijas

Personas datu kategorijas, kuras Alfa Furniture lielākoties, bet ne tikai, vāc un apstrādā, ir:

 • Identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasts;

 • Kontaktinformācija, piemēram, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, saziņas valoda;

 • Noslēgta līguma nosacījumi (maksa, pakalpojuma tehniskie parametri (līguma termiņš);

 • Pakalpojuma snigšanas adrese;

 • Dati par paradumiem, patikām un apmierinātību, atbildes uz aptauju jautājumiem, Klienta apmierinātības dati par pakalpojumu un servisu;

 • Telefonsarunu audioieraksti

 • Alfa Furniture filiālē veiktie videoieraksti

5. Personas datu glabāšanā

 • Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams;

 • Glabāšanas periods var būt pamatots ar līgumu ar Klientu, Alfa Furniture leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par grāmatvedību, par elektronisko sakaru pakalpojumiem, noilgumu, civiltiesībām u.tml.).

6. Personas datu aizsardzība

 • Alfa Furniture, apstrādājot Klienta personas datus, izmanto drošus organizatoriskus un tehniskus pasākumus, kas pienācīgi aizsargā šos datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, pārveidošanu, atklāšanu un pret visām citām nelikumīgām darbībām. Sabiedrībai nodotā informācija tiek glabāta drošos serveros;

 • Alfa Furniture norāda, ka nododamie dati tiek pārraidīti ar elektronisko saziņas līdzekļu starpniecību, izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēju pārvaldāmos saziņas tīklus, tāpēc Alfa Furniture nevar garantēt un nav atbildīga par datu drošību un aizsardzību, tos pārraidot šādā veidā;

 • Klientam ir jāveic aktīvi pasākumi, lai nodrošinātu savu personas datu konfidencialitāti, un ir jāpieliek maksimālas pūles, lai aizsargātu no trešajām personām un nekādā tiešā (netiešā) veidā neizpaustu to trešajai personai, un nodrošinātu, lai neviena trešā persona nevarētu izmantot Klienta datus, izmantojot Alfa Furniture sniegtos Pakalpojumus, un/vai citiem mērķiem. Klients atbild par jebkurām trešo personu veiktajām darbībām, ja tās veiktas, izmantojot Klienta datus, kā arī visi pienākumi un atbildība, kas radusies vai saistīta ar šādām trešo personu darbībām, pilnā mērā gulstas uz Klientu.

7. Personas datu saņēmēji

Personas dati tiek nodoti citiem saņēmējiem, piemēram:

 • institūcijām, piemēram, tiesībsargājošajām iestādēm, nodokļu pārvaldes, uzraudzības iestādēm un finanšu izmeklēšanas iestādēm;

 • parādu piedzinējiem, saskaņā ar noslēgto līgumu starp Klientu un Alfa Furniture, tiesas, ārpustiesas strīdu risināšanas iestādēm, bankrota vai maksātnespējas procesa administratoriem;

 • citām personām, kuras ir saistītas ar Alfa Furniture pakalpojumu sniegšanu, t.sk. arhivēšanas, pasta un e-pasta pakalpojumu sniedzējiem, Klientam sniegto pakalpojumu sniedzējiem, par kuru pakalpojumiem Klients ir pieteicis e-rēķinus;

8. Klienta tiesības

Klientam ir visas Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likumā un citos tiesību aktos nostiprinātās tiesības, ieskaitot tiesības:

 • būt informētam par savu personas datu apstrādi;

 • iepazīties ar saviem personas datiem un to, kā tie tiek apstrādāti;

 • saņemt informāciju par to, no kādiem avotiem un kādi personas dati ir savākti un kādos nolūkos tie tiek apstrādāti;

 • saņemt informāciju par to, kādiem datu saņēmējiem personas dati tiek sniegti un/vai tikuši sniegti;

 • pieprasīt izlabot vai iznīcināt savus personas datus, vai apturēt savu personas datu apstrādes darbības, izņemot glabāšanu, ja tiek konstatēts, ka dati tiek apstrādāti, pārkāpjot tiesību aktus;

 • nepiekrist savu personas datu apstrādei.

9. Komerciāli paziņojumi

 • Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par Alfa Furniture un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem Alfa Furniture veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

 • Komerciālo paziņojumu veidi:

  • Jaunumi mēbeļu nozares tendencē;

  • Īpašie individuālie paziņojumi;

  • Interesantas akcijas;

  • Lojalitātes programmas piedāvājumi;

  • Atlaižu iespējas;

  • Ielūgumi/aicinājumi uz Alfa Furniture un/vai trešo pušu organizētājiem pasākumiem;


 • Saziņu, tajā skaitā, par komerciāliem paziņojumiem, Alfa Furniture var veikt arī, izmantojot automātiskas zvanīšanas iekārtas.

 • Klients piekrišanu Alfa Furniture un/vai tā sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot Alfa Furniture mājaslapā, Alfa Furniture pakalpojumu pieteikšanas formās, Alfa Furniture pakalpojumu portālos/lietotnēs, Alfa Furniture un citās interneta lapās (piemēram, pierakstoties jaunumu saņemšanai).

 • Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma beigām). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:

  • nosūtot e-pastu uz adresi elfasales@gmail.com;

  • zvanot uz Alfa Furniture kontaktu centru 22077751;

  • klātienē Alfa Furniture birojā (Tallinas iela 34-1, Rīga, LV – 1001).

 • Izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.

 • Alfa Furniture pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz divām diennaktīm.

 • Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), Klients piekrīt, ka Alfa Furniture var ar viņu sazināties, izmantojot sniegto kontaktinformāciju sakarā ar Klienta sniegto novērtējumu.

 • Jaunumu izsūtīšanai un analizēšanai Alfa Furniture izmanto drošu programmnodrošinājumu. Apliecinām, ka citām personām Jūsu dati netiks nodoti.

Pārējie noteikumi

 • Ieceltā Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:elfasales@gmail.com vaiTallinas iela 34-1, Rīga LV-1001, ar piezīmi "Datu aizsardzības speciālists".

 • Politikas spēkā esamība un grozījumi:

  • Šī Politika Klientiem ir pieejama www.alfamebeles.lv vai Alfa Furniture birojāTallinas ielā 34-1, Rīgā.

  • Alfa Furniture ir tiesīgs jebkurā brīdī vienpusēji grozīt šo Politiku saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, paziņojot Klientam par attiecīgajiem grozījumiem Alfa Furniture filiālēs, Alfa Furniture mājaslapā, pa pastu, e-pastā vai citā veidā, piemēram, plašsaziņas līdzekļos, ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms grozījumu stāšanās spēkā.

Mūsu veikali
Veikals - salons, noliktava
Tallinas iela 34, Rīga, Latvija
info@elfamebeles.lv

Kontakti:
Veikals: +371 66016255
Menedžeri:
Tatjana Fedorenko - 27277545
Dainis Freijs -27277542
Irēna Mesmere- 24992898
Maija Bērziņa- 27277544
© 2019 Elfa
PAR MUMS
Oficiālais Elfa pārstāvis
Baltijā

SIA ALFA FURNITURE


DATU APSTRĀDES POLITIKA
KONTAKTI
Veikals, salons un vairumtirdzniecības noliktava

Tallinas iela 34
Rīga, Latvija

Veikals:
T: +371 66016255

Darba laiks:
Darba dienas: 10:00-18:00
Sestdiena un Svētdiena: brīvdiena

Pēc pieraksta darba dienās
no 9:00 līdz 10:00 un
no 18:00 līdz 19:00

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītiet sīkdatņu lietošanas noteikumiem