Pieprasiet zvanu atpakaļ
Mēs centīsimies jums atgriezties pēc iespējas ātrāk.
Tas ir pilnīgi bez maksas!
SIA "ALFA FURNITURE"
personas datu apstrādes paziņojums klientiem
SIA Elfa Mēbeles personas datu apstrādes paziņojums klientiem

1. Informācija par pārzini

Mūsu nosaukums ir SIA "ALFA FURNITURE", reģistrācijas numurs 40103736426, juridiskā adrese: Tallinas iela 34-1, Rīga, LV-1001.

Vairāk informācijas par mums atradīsiet mūsu mājaslapā www.elfamebeles.lv.

2. Kontaktinformācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šo paziņojumu vai Jūsu personas datu apstrādi, Jūs varat ar mums sazināties, rakstot uz elektroniskā pasta adresi info@elfamebeles.lv.

3. Mūsu veiktās personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums

Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu vērtība, un apstrādāsim tos, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību.

Šajā paziņojumā ir aprakstīts, kā mēs veicam savu klientu, kuru dati var nonākt mūsu rīcībā mūsu īstenotās komercdarbības ietvaros, personas datu apstrādi.

Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas vai kļūstot par mūsu klientu Jūs esat izlasījis šo mūsu paziņojumu un akceptējis tā noteikumus.

Šā paziņojuma mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par mūsu veiktajām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem, tomēr lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī citiem mērķiem (piemēram, uztveršanas formam, loterijas noteikumiem, interneta vietnes lietošanas noteikumiem) var būt sniegta papildu informācija par Jūsu personas datu apstrādi.

Informējam Jūs, ka šajā paziņojumā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi attiecas tikai uz fizisku personu datu apstrādi.

4. Kādēļ mums ir nepieciešami Jūsu dati

Galvenokārt mēs Jūsu personas datus ievācam, lai izpildītu uzņemtās līgumsaistības un mums saistošos juridiskos pienākumus, kā arī īstenotu savas leģitīmās intereses. Šajos gadījumos mums noteiktu personas datu iegūšana ir nepieciešama attiecīgu nolūku sasniegšanai, līdz ar to šādas informācijas nesniegšana var apdraudēt darījuma attiecību uzsākšanu. Ja dati nebūs nepieciešami obligāti, bet to iesniegšana var palīdzēt uzlabot pakalpojumu vai piedāvājumu, veicot datu ievākšanu, mēs norādīsim, ka datu sniegšana ir brīvprātīga.

5. Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus, un kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamats

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai saskaņā ar iepriekš definētiem nolūkiem, tostarp:

a) Pakalpojumu uzsākšanai un sniegšanai, kā arī līgumā noteikto saistību izpildei un nodrošināšanai

Šajā nolūkā mums ir nepieciešams Jūs identificēt, vārds, uzvārds, kā arī saziņas kanālu dati (e-pasts, tālruņa numurs).

b) Informācija par mūsu jaunumiem, pakalpojumu un piedāvājumu nodrošināšanai

Balstoties uz Jūsu sniegto piekrišanu un Jūsu norādīto informācijas saņemšanas vai saziņas veidu, mēs varam Jums sniegt informāciju par:

  • pakalpojumiem un mūsu darbību;
  • izdevīgiem piedāvājumiem;
  • atlaidēm, bonusiem, akcijām, loterijām vai dāvanām;
  • iespējām piedalīties dažādos konkursos vai pasākumos;
  • iespējām izteikt savu viedokli, piedaloties aptaujās;
  • kā arī nosūtīt apsveikumus svētkos.
Šim nolūkam mums ir nepieciešami vismaz šie personas dati: klienta vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

  • jūsu piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts);
  • mūsu leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts), piemēram, saziņas nodrošināšanai.
Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt sniegto piekrišanu, un mēs turpmāk Jūsu personas datus šim nolūkam vairs neapstrādāsim.

Piekrišanu var atsaukt zvanot uz mūsu kontaktu centru +371 27277543 vai klātienē mūsu veikalā, taču piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kas veiktas tajā laikā, kad Jūsu piekrišana bija spēkā.

c) Drošībai, mantisko interešu apdraudējuma novēršanai un citu būtisku mūsu vai trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšanai

Šajā nolūkā mums ir nepieciešams veikt mūsu teritorijas, ēku un citu īpašumu videonovērošanu, veikt tālruņa sarunu ierakstīšanu, izmantot personas datu apstrādātājus dažādu funkciju nodrošināšanai, ja nepieciešams, izpaust informāciju tiesām un citām valsts iestādēm, izmantot normatīvajos aktos piešķirtās tiesības savu leģitīmo interešu nodrošināšanai.

Šim nolūkam mums ir nepieciešams apstrādāt vismaz šos personas datus: klienta, klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, personas kodu, un citus datus pēc nepieciešamības.

Galvenais izmantojamais juridiskais pamats šo nolūku sasniegšanai ir pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts), piemēram, noziedzīgu nodarījumu atklāšanas nolūkos.

d) Pakalpojumu pienācīgas sniegšanas nodrošināšanai

Šajā nolūkā mums ir nepieciešams veikt tehnisko sistēmu un IT infrastruktūras uzturēšanu un pilnveidošanu, izmantot tehniskos un organizatoriskos risinājumus, kas var izmantot arī Jūsu personas datus (piemēram, izmantojot sīkdatnes), lai nodrošinātu pienācīgu pakalpojumu sniegšanu.

Galvenais izmantojamais juridiskais pamats šo nolūku sasniegšanai ir pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

6. Kā mēs iegūstam Jūsu personas datus

Jūsu personas datus mēs varam iegūt kādā no šiem veidiem:

1) nosūtot mums pasūtījuma pieteikumu, rakstot e-vēstules un zvanot mums;

2) mūsu tīmekļa vietnē, izmantojot sīkdatnes (cookies);

7. Kas var piekļūt Jūsu personas datiem

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kam nav attiecīga tiesiskā pamata apstrādāt Jūsu personas datus.

Jūsu personas datiem pēc nepieciešamības var piekļūt:

1) mūsu darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kam tas ir nepieciešams darba pienākumu izpildei;

8. Cik ilgi mēs glabāsim Jūsu personas datus

Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama attiecīgajiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām.

Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā piemērojamo normatīvo aktu prasības, kā arī mūsu leģitīmās intereses. Ja Jūsu personas dati noteiktiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, mēs tos dzēsīsim vai anonimizēsim.

9. Kādas ir Jūsu, datu subjekta, tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi

Personas datu atjaunināšana

Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus Jūs esat mums sniedzis, piemēram, izmaiņas personas kodā, tālruņa numura vai e-pasta adreses maiņa, lūdzam Jūs sazināties ar mums un iesniegt mums aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus.

Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā, kā arī Jums ir tiesības atsaukt Jūsu sniegto piekrišanu personas datu apstrādei.

Uzņēmums ciena šīs Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc, ja saņemsim Jūsu pieprasījumu, mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (parasti ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku laiku, lai sagatavotu atbildi) un, ja būs iespējams, attiecīgi labosim vai izdzēsīsim Jūsu personas datus.

Jūs varat iegūt informāciju par pie mums esošajiem Jūsu personas datiem:

1) iesniedzot iesniegumu klātienē un identificējot sevi mūsu veikalā;

2) nosūtot iesniegumu mums pa pastu;

3) nosūtot attiecīgu iesniegumu uz e-pastu info@elfamebeles.lv.

Saņēmuši Jūsu iesniegumu, mēs izvērtēsim tā saturu un iespēju Jūs identificēt un atkarībā no situācijas paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.

10. Informācija par sīkdatņu izmantošanu

Kas ir sīkdatnes

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai mobilo ierīci tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā un ko tīmekļa vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājaslapu vai uz citu mājaslapu, kas pazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājaslapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tostarp sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestatījumus vai uzlabot lietotāja ērtības. Papildu informāciju par sīkdatnēm un to pārvaldības vai izdzēšanas iespējām varat iegūt mājaslapā https://www.aboutcookies.org/.

Kam tiek izmantotas sīkdatnes

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai varētu uzlabot Jūsu ērtības, kā arī saņemtu datus un gūtu ieskatu, kas mums var noderēt, lai pārliecinātos, ka mūsu tīmekļa vietne ir noformēta un izveidota tā, lai Jūs saņemtu pēc iespējas labākus pakalpojumus. Tāpēc tad, kad lietojat mūsu tīmekļa vietnes www.elfamebeles.lv tiek izmantotas sīkdatnes.

Kādas sīkdatnes mēs izmantojam

Obligātās sīkdatnes

Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas, lai Jūs varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni un izmantot tās piedāvātās iespējas, tostarp iegūt informāciju par pakalpojumiem un iegādāties tos. Šīs sīkdatnes identificē Jūsu iekārtu, taču neizpauž Jūsu identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietne nevar pilnvērtīgi darboties, piemēram, sniegt Jums nepieciešamo informāciju, nodrošināt pieprasītos pakalpojumus, pieslēgšanos profilam vai pakalpojuma pieteikšanu. Šīs sīkdatnes tiek glabātas Jūsu iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma.

Funkcionālās sīkdatnes

Ar funkcionālajām sīkdatnēm vietne atceras izvēlētos iestatījumus un veiktās izvēles, lai Jūs varētu ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes glabājas Jūsu iekārtā pastāvīgi vai uz laiku.

Analītiskās sīkdatnes

Analītiskās sīkdatnes vāc informāciju, kā Jūs lietojat tīmekļa vietni, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, tostarp saturu, ko Jūs izvēlaties, pārlūkojot vietni. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarīt to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes identificē tikai Jūsu iekārtu, taču neizpauž Jūsu identitāti.

Atsevišķos gadījumos mūsu vietā saskaņā ar mūsu norādījumiem un tikai atbilstīgi norādītajiem mērķiem dažas analītiskās sīkdatnes pārvalda trešās personas — datu apstrādātāji (operatori), piemēram, „Google AdWords".

Kā izslēgt sīkdatnes

Pēc vēlēšanās Jūs varat sīkdatnes kontrolēt un izdzēst. Jūs varat izdzēst visas sīkdatnes, kas ir Jūsu iekārtā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana iekārtā. Taču tādā gadījumā Jums manuāli jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet tīmekļa vietni, turklāt pastāv varbūtība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies. Plašāk lasiet aboutcookies.org

11. Kur Jūs varat iesniegt sūdzību ar personas datu apstrādi saistītos jautājumos

Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums.

Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu un mēs joprojām pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistīto informāciju Jūs varat atrast Datu valsts inspekcijas mājaslapā.

PAR MUMS
Oficiālais pārstāvis
Elfa Baltijā

SIA "ALFA FURNITURE"

Skapji un skapji,
telpu ražošana, piegāde,
uzstādīšana, interjera dizains.
KONTAKTI
Veikals, salons, noliktava
(vairum/mazum)

Tallinas iela 34, Rīga, Latvija

Nīcgales iela 18a, Rīga, Latvija
Mēs esam atvērti
Darba laiks: 9: 00-19: 00
Sestdiena no 10:00 līdz 16:00,
Svētdiena ir brīvdiena
Made on
Tilda